Piętnasta rocznica przejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca

Powiększ obraz

Wielu z nas dobrze pamięta św. Jana Pawła II, dobrego i gorliwego pasterza Kościoła oraz wytrwałego naśladowcę Chrystusa.

Jesteśmy pewni, że z woli Bożej, życie tego wielkiego człowieka i kapłana, jego niezłomny charakter i wiara, całkowicie złożona w Chrystusie, pomogły zmienić losy świata i naszej Ojczyzny.

W dzisiejszym dniu chcemy goręcej Bogu podziękować za dar otrzymany w osobie Świętego. Zjednoczmy się znów w modlitwie różańcowej, jak nas uczył swoim przykładem, jako wspólnota Kościoła błagając o miłosierdzie dla świata. Wierzymy, że św. Jan Paweł II będzie razem ze wszystkimi Świętymi orędował za nami przed Bogiem, aby z Jego Najświętszego Serca spłynęła na wszystkich zbawienna łaska, abyśmy jak nasi patronowie żyli według Chrystusowej Ewangelii, dając w świecie świadectwo troski o rozwój Królestwo Bożego.

Jako znak naszej jedności i modlitwy, oraz przyjętego Krzyża, zapalmy dziś wieczorem świece w naszych oknach, w tej pamiętnej godzinie 21.37, prosząc także o dar nowych powołań do służby Bożej i powstrzymanie pandemii, z ufnością, że Miłosierny Bóg w Trójcy świętej, razem z Maryją i świętymi przyjmą i nas w bramach Nieba, gdy Bóg wezwie nas po imieniu.

Do naszej modlitwy możemy dołączyć akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, o co prosi nas kard. Stanisław Dziwisz:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.